Dobré dopoledne, je úterý 30.5.2017, 9:20. Dnes má svátek Ferdinand, zítra Kamila.

Datum: 2017-04-10 09:01:56

Dotaz: Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí
informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,

2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa

a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,

b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),

c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový,
kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),

3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ
kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)

4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

Odpověď: Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám tímto poskytujeme informace
týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1) Počet svozových míst komunálního odpadu je 519 ks.
Výši poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce naleznete ve vyhlášce č. 2/2016 na stránkách
obce www.libejovice.cz sekce vyhlášky a nařízení.
Výše poplatku za firmu je 2 118,- Kč včetně DPH a počet popelnic firem je 8 ks.

2) Počet sběrných míst tříděného odpadu je 4ks, sběrný dvůr je 1 ks a 1 ks kontejneru u hřbitova
Druhy tříděného odpadu jsou papír, plast, kov, sklo, elektroodpad a bio odpad.
Podrobné informace naleznete ve vyhlášce č. 1/2016 a 1/2014 na stránkách obce www.libejovice.cz v
sekci vyhlášky a nařízení.
Počet kontejnerů:
◦ 6 ks kontejnerů na sklo – zvon (3ks - bílé sklo, 3 ks - barevné sklo), majitel Asekol, objem 1,55 m3
◦ 2 ks kontejnerů na sklo – plech (1 ks – bílé sklo, 1 ks – barevné sklo), majitel obec, objem 1,55 m3
◦ 4 ks kontejnerů na plasty, majitel obec, objem 1,1 m3
◦ 1 ks kontejner na bio odpad, majitel Záhorka Jan, objem 9 m3
◦ 1 ks kontejner na hřbitovní odpad, majitel obec, objem 6 m3
◦ 1 ks E - box na drobné elektro a baterie, majitel Asekol, rozměr 27x28 cm
◦ 1 ks sběrný box na cartridge a tonery, majitel Cart4Future s.r.o. , rozměr 70 x 47x 37 cm

3) Pro třídění odpadu se využívají kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce – viz. Bod č. 2

4) Svozové společnosti zajišťující svoz odpadu:
• Komunální odpad – Technické služby Prachatice
• Plasty – ROZ Strakonice, Rumpold s. r. o.
• Sklo – Rumpold s. r. o.
• Papír – Sběrné suroviny a.s.
• Elektroodpad – OTAVA electronics, a.s., Asekol
• Kov – Sběrné suroviny a. s.
• Cartridge, tonery - Cart4Future s.r.o.


Datum: 2017-03-23 08:12:52

Dotaz: Žádost o zaslání investičních plánů naší obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Odpověď: Plánované stavby v roce 2017:

Kanalizace a ČOV v místní části Černěves - Jedná se o stavbu čistírny odpadních vod v obci Černěves - 5,983808 mil. Kč - Již zahájeno v roce 2016

Místní komunikace - Výstavba komunikace k nově vznikajícím stavebním pozemkům - 1,8 mil. Kč - započetí projektu: 2017/18 - výběrové řízení: 2017/18

Vodovodní řád v obci Libějovice - Rozšíření vodovodního řádu v obci Libějovice k nově vznikajícím stavebním pozemkům - 1,5 mil. Kč - započetí projektu:2017/18 - výběrové řízení: 2017/18

Kanalizační řád v obci Libějovice - Rozšíření kanalizačního řádu v obci Libějovice k nově vznikajícím stavebním pozemkům - 2 mil. Kč - započetí projektu: 2017/18 - výběrové řízení: 2017/18

Veřejné osvětlení v obci Libějovice - Rozšíření veřejného osvětlení v obci Libějovice k nově vznikajícím stavebním pozemkům - 0,53 mil. Kč - započetí projektu: 2017/18 - výběrové řízení: 2017/18

Víceúčelové hřiště - Dostavba víceúčelového sportovního hřiště v obci Libějovice - 1 mil. Kč - započetí projektu: 2017/18 - výběrové řízení: 2017/18


Datum: 2017-03-20 13:46:39

Dotaz: Poslední uzavřená darovací smlouva k 20. 3. 2017

Odpověď: Obec Libějovice
se sídlem: Libějovice 26, 387 72 Libějovice
IČ: 00667641
číslo účtu:
zastoupená starostou obce: Janem Chrtem
na straně jedné
(dále jen též dárce)
a
Římskokatolická farnost Lomec
se sídlem: Alešova 44, 389 01 Vodňany
IČ: 65015100
Zastoupená: P. Mgr. Tomášem Hajdou
na straně druhé
(dále jen obdarovaný)
Číslo účtu:
uzavírají
DAROVACÍ SMLOUVU
I. Předmět smlouvy
Dárce poskytne obdarovanému peněžitý neúčelový dar v hodnotě 32 000,- Kč.
Dar bude předán obdarovanému nejpozději do 10ti dnů po podpisu smluv oběma smluvními stranami, a to zasláním na výše uvedený účet.
II. Všeobecné podmínky
1. Obdarovaný se zavazuje, že dar nebude použit ke komerčním účelům.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží obdarovaný, a jeden dárce.
V Libějovicích dne 21. 1. 2017 .……………………………….. Obec Libějovice
(dárce)
Ve Vodňanech dne 21. 1. 2017 …………………………………
Římskokatolická farnost Lomec
(obdarovaný)


Datum: 2017-03-20 13:45:35

Dotaz: Seznam aktivních bankovních účtů k 20. 3. 2017

Odpověď: Seznam aktivních bankovních účtů
Banka Číslo účtu
Komerční banka 25927291/0100
Česká spořitelna 4182607329/0800
3917994269/0800
2679305319/0800
Česká národní banka 94-8713291/0710


Datum: 2017-01-19 12:38:21

Dotaz: Ž8dost, zda obec vlastní nebo pronajímá byty zvláštního určení dle § 2300 Zák. č. 89/2012 Sb.

Odpověď: Obec Libějovice nevlastní a ni nepronajímá byty zvláštního určení dle § 2300 Zák. č. 89/2012.


Datum: 2017-01-06 08:37:30

Dotaz: Předmět žádosti: Byty zvláštního určení dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb.
Žádám o sdělení zda vaše Obec vlastní, nebo pronajímá byty zvláštního určeni dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb.

Odpověď: Obec Libějovice nevlastní ani nepronajímá byty zvláštního určení dle ! 2300 zák. č. 89/2012 Sb.

  další ►
Kontakty
Obec


Obec Libějovice
Obecní úřad Libějovice
čp. 26
387 72 LibějoviceStarosta: Chrt Jan

Místostarosta: Jan Kieweg

Telefon úřad: 383 382 064
Mobil starosta: 606 692 079
E-mail: libejovice@tiscali.cz
Podatelna: podatelna@libejovice.cz
Datová schránka: f5jb3yv

Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 08:00 - 17:00 hod.
Pátek: 08:00 - 11:00 hod.
Polední přestávka: 11:00 - 12:00 hod.
Dle potřeby občanů kdykoliv po telefonické domluvě.

IČO: 667641
Číslo účtu: 25927-291/0100 KB Vodňany

Přátelské obce

Přátelské obce, se kterými se přátelíme v rámci Mikroregionu Chelčicko – Lhenického:
Grattesrdorf
Hunding
Lalling
Schaufling

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.libejovice.cz
© Obec Libějovice
Právní doložka
Editace