Dobrý podvečer, je pondělí 27.6.2022, 19:11. Dnes má svátek Ladislav, zítra Lubomír.

Datum: 2022-05-10 10:05:04

Dotaz: Žádám obecní úřad o poskytnutí informace, kdo je současný nájemce pozemku 26/1 k. ú. Nestanice a za jakým účelem je pozemek pronajat.

Odpověď:

Odpověď

Datum: 2021-05-13 11:17:14

Dotaz: Žádost o poskytnutí informací

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:

Obsah žádosti/dotazu:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2021 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2021. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2021-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:
-název projekt
-popis projektu
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení, popř.výherce

Případně nám prosím zašlete rozpočet na rok 2021, pokud obsahuje podrobné informace k daným akcím dle bodů uvedených výše.

Odpověď:

Seznam staveb

Datum: 2020-03-04 08:57:31

Dotaz: Žádost o poskytnutí informací

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, vás žádáme o sdělení následující informace:

Obsah žádosti/dotazu:

V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2020 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2020. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2020-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.

U těchto projektů prosím uveďte:
-název projekt
-popis projektu
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení,
popř.výherce

Odpověď:

Seznam staveb 2020

Datum: 2020-01-09 10:07:19

Dotaz: Vážení,
v rámci své rigorózní práce bych Vás ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím rád požádal o poskytnutí informací prostřednictvím tohoto dotazníku.
Děkuji za spolupráci.

Odpověď:

Dotazník pro obce

Datum: 2019-08-20 11:53:25

Dotaz: Vážení,
obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím ve věci subjektů

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:
27481107
a
DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:
26007177.

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda
uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku
ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.
Ke všem uvedeným písemnostem mi postačí anonymizovaná podoba.

Odpověď:

Odpověď na žádost

Datum: 2019-02-15 10:13:44

Dotaz: V rámci mapování investičních plánů měst, obcí a krajů pro rok 2018 a projektu RSP (registr stavebních projektů), který je určený na podporu stavebníků z celé ČR, Vás žádáme o zaslání investičních plánů Vašeho města, Krajského úřadu či obce pro rok 2019. Resp. seznamu investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí, které plánujete uskutečnit v letech 2019-2022. Případně jsou dokončovány z předchozích let a budou financovány z rozpočtu města, obce, krajského úřadu nebo z dotačních titulů či za jejich podpory.


U těchto projektů prosím uveďte:
-název projekt
-popis projektu
-projektovou kancelář (pokud již byl projekt zpracován)
-finanční rozpočet projektu
-plánovaný termín započetí projektu
-předpokládaný termín výběrového řízení,
popř. výherce


Odpověď:

Seznam investičních/stavebních projektů či rekonstrukcí.

Datum: 2018-11-30 07:58:03

Dotaz: Dotazník - kastrační program - LISTOPAD 2018

Odpověď:

Dotazník

Datum: 2018-07-02 11:10:28

Dotaz: Informace k bytovému domu č. p. 72 Libějovice

Odpověď:

Odpověď

Datum: 2018-06-21 09:53:47

Dotaz: Seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů.

Odpověď:

Odpověď

Datum: 2017-11-01 10:37:02

Dotaz: Zápis usnesení zastupitelstva obce ve věci prodeje bytů Libějovice 71 a 72.

Odpověď:

Výpis ze zápisu usnesení Zastupitelstva obce Libějovice č. 8/2010/5 ze dne 6.8.2010

Datum: 2017-09-14 11:39:13

Dotaz: Žadatel:
CODES CZ s.r.o., M. Gorkého 421, 541 01 Trutnov, IČ: 275 36 734

Dobrý den,
V souvislosti s plánovaným Zákonem o sociálním bydlení a v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádáme o poskytnutí následujících informací:
1. Má obec zajištěno sociální bydlení? ANO NE
2.Pokud ano, jaká je kapacita (počet lůžek/osob)? POČET LŮŽEK/OSOB: …………………
3.Plánuje obec vybudování sociálního bydlení v katastru obce? ANO NE
4.V jakých prostorách budete sociální bydlení zřizovat?
NOVOSTAVBA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU BYTOVÝ FOND OBCE
5.Jaký typ sociálního bydlení plánujete?
SENIOŘI STARTOVACÍ BYTY PRO MLADÉ SAMOŽIVITELKY MENTÁLNĚ/TĚLESNĚ POSTIŽENÍ
6.Jaká bude kapacita (počet lůžek/osob)? POČET LŮŽEK/OSOB: ………………..
7.Má obec zpracovaný rozvojový dokument v podobě Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje? ANO NE
8.Je výstavba sociálního bydlení součást Plánu rozvoje obce/Strategického plánu rozvoje? ANO NE

Odpověď:

Dopis č. j. OUL-0546/2017

Datum: 2017-07-21 09:08:53

Dotaz: 1. zda by naše obec uvítala vstup další autorizované obalové společnosti na trh v České republice, která by přinesla alternativu výběru při poskytování a financování služby zpětného odběru odpadů z obalů a třídění odpadů

2. měla zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. a za tím účelem byla ochotna uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo potvrzení o možné spolupráci a zajištění veřejně dostupné sběrné sítě ve vaší obci, a to s účinností od nabytí právní moci rozhodnutí o udělení autorizace pro REMA AOS, a.s.

3. zda je Naše obec na základě jakéhokoli smluvního ujednání či ve vazbě na současně nastavené smluvní vztahy a závazky povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., či jiný subjekt (a který), pokud by hodlala

a) deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b) přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

4. zda existuje jakékoli smluvní ujednání či jiný závazek obce nebo jakákoli okolnost na straně obce, které by představovaly překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující

a) deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b) jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c) uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;
a pokud ano,

co z tohoto ujednání či závazku obce či okolnosti vyplývá (včetně poskytnutí jeho doslovné citace, resp. popisu příslušné okolnosti, a dále poskytnutí odkazu na konkrétní právní skutečnosti, ze kterých tuto okolnost dovozujete).

Odpověď:
1. NE

2. NE

3. Obec Libějovice není povinna informovat stávající autorizovanou obalovou společnost EKO-KOM, a.s., pokud by hodlala a) deklarovat zájem o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b) přistoupit k jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c) uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí či jiný typ smlouvy nebo vydat potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;

4. Obec Libějovice má standartní smluvní vztah , který nepředstavuje překážku nebo okolnost jakkoliv bránící či komplikující
a) deklarování zájmu o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
b) jednání o spolupráci s REMA AOS, a.s. při zajišťování sdruženého plnění povinností zpětného odběru a využití odpadů z obalů;
c) uzavření smlouvy o smlouvě budou či jiný typ smlouvy nebo vydání potvrzení o spolupráci a zajištění zřízení sběrných míst ve Vaší obci;


Datum: 2017-07-03 13:35:05

Dotaz: Základní informace o soustavě veřejného osvětlení ke dni 1. 5. 2017
1) Máte detailní přehled o stavu veřejného osvětlení pomocí pasportizace nebo jiné dokumentace
2) Jaký je celký počet svítidel ve Vaší obci?
3) Jaký je celkový příkon Vaší soustavy veřejného osvětlení?
4) Jaké je stáří svítidel veřejného osvětlení
5) Prosím uveďte druhy využívaných světelných zdrojů a počet ks
6) Prosím uve´dte druhy nosných konstrukcí a jejich počet
7) Stáří rozvodů elektrické energie v soustavě veřejného osvětleníje
8) Využíváte inteligentní řídící systém?
9) Je vaše obec dle Vašeho názoru dostatečně osvětlena?
10) Průměrná doba provozu VO v hodinách za rok 2016
11) Roční náklady na spotřebu el. energie za VO za rok 2016
12) Celkové náklady na správu veřejného osvětlení za rok 2016
13) Jakým způsobem máte zajištěnou správu veřejného osvětlení
14) Jakým způsobem máte zajištěnu údržbu VO?
15) Celkové náklady na údržbu veřejného osvětlení za rok 2016?
16) Výše investic do VO v roce 2016 v Kč?

Odpověď: 1) Projektová dokumentace, Evidence + RZ
2) 49
3) 1856
4) do 2 roků - 32 ks, do 5 roků -7 ks, do 10 roků - 10 ks
5) Výbojka sodíková vysokotlaká 17 ks, LED 32 ks
6) Betonový sloup - 18 ks, ocelový sloup zinkový - 28 ks, budova - 3 ks
7) do 2 roků - 1500m, do 10 roků - 2876 m
8) Ne
9) ano
10) 2000 hodin
11) 38 400,- Kč
12) 12 000,- Kč
13) autonomně (vlastní zaměstnanec)
14) vlastní
15) 72 334,- Kč
16) 231 000,- Kč


Datum: 2017-04-10 09:01:56

Dotaz: Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí
informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální
odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,

2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa

a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,

b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),

c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový,
kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),

3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ
kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)

4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

Odpověď: Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vám tímto poskytujeme informace
týkající se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1) Počet svozových míst komunálního odpadu je 519 ks.
Výši poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce naleznete ve vyhlášce č. 2/2016 na stránkách
obce www.libejovice.cz sekce vyhlášky a nařízení.
Výše poplatku za firmu je 2 118,- Kč včetně DPH a počet popelnic firem je 8 ks.

2) Počet sběrných míst tříděného odpadu je 4ks, sběrný dvůr je 1 ks a 1 ks kontejneru u hřbitova
Druhy tříděného odpadu jsou papír, plast, kov, sklo, elektroodpad a bio odpad.
Podrobné informace naleznete ve vyhlášce č. 1/2016 a 1/2014 na stránkách obce www.libejovice.cz v
sekci vyhlášky a nařízení.
Počet kontejnerů:
◦ 6 ks kontejnerů na sklo – zvon (3ks - bílé sklo, 3 ks - barevné sklo), majitel Asekol, objem 1,55 m3
◦ 2 ks kontejnerů na sklo – plech (1 ks – bílé sklo, 1 ks – barevné sklo), majitel obec, objem 1,55 m3
◦ 4 ks kontejnerů na plasty, majitel obec, objem 1,1 m3
◦ 1 ks kontejner na bio odpad, majitel Záhorka Jan, objem 9 m3
◦ 1 ks kontejner na hřbitovní odpad, majitel obec, objem 6 m3
◦ 1 ks E - box na drobné elektro a baterie, majitel Asekol, rozměr 27x28 cm
◦ 1 ks sběrný box na cartridge a tonery, majitel Cart4Future s.r.o. , rozměr 70 x 47x 37 cm

3) Pro třídění odpadu se využívají kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce – viz. Bod č. 2

4) Svozové společnosti zajišťující svoz odpadu:
• Komunální odpad – Technické služby Prachatice
• Plasty – ROZ Strakonice, Rumpold s. r. o.
• Sklo – Rumpold s. r. o.
• Papír – Sběrné suroviny a.s.
• Elektroodpad – OTAVA electronics, a.s., Asekol
• Kov – Sběrné suroviny a. s.
• Cartridge, tonery - Cart4Future s.r.o.


Datum: 2017-03-23 08:12:52

Dotaz: Žádost o zaslání investičních plánů naší obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

Odpověď: Plánované stavby v roce 2017:

Kanalizace a ČOV v místní části Černěves - Jedná se o stavbu čistírny odpadních vod v obci Černěves - 5,983808 mil. Kč - Již zahájeno v roce 2016

Místní komunikace - Výstavba komunikace k nově vznikajícím stavebním pozemkům - 1,8 mil. Kč - započetí projektu: 2017/18 - výběrové řízení: 2017/18

Vodovodní řád v obci Libějovice - Rozšíření vodovodního řádu v obci Libějovice k nově vznikajícím stavebním pozemkům - 1,5 mil. Kč - započetí projektu:2017/18 - výběrové řízení: 2017/18

Kanalizační řád v obci Libějovice - Rozšíření kanalizačního řádu v obci Libějovice k nově vznikajícím stavebním pozemkům - 2 mil. Kč - započetí projektu: 2017/18 - výběrové řízení: 2017/18

Veřejné osvětlení v obci Libějovice - Rozšíření veřejného osvětlení v obci Libějovice k nově vznikajícím stavebním pozemkům - 0,53 mil. Kč - započetí projektu: 2017/18 - výběrové řízení: 2017/18

Víceúčelové hřiště - Dostavba víceúčelového sportovního hřiště v obci Libějovice - 1 mil. Kč - započetí projektu: 2017/18 - výběrové řízení: 2017/18


Datum: 2017-03-20 13:46:39

Dotaz: Poslední uzavřená darovací smlouva k 20. 3. 2017

Odpověď: Obec Libějovice
se sídlem: Libějovice 26, 387 72 Libějovice
IČ: 00667641
číslo účtu:
zastoupená starostou obce: Janem Chrtem
na straně jedné
(dále jen též dárce)
a
Římskokatolická farnost Lomec
se sídlem: Alešova 44, 389 01 Vodňany
IČ: 65015100
Zastoupená: P. Mgr. Tomášem Hajdou
na straně druhé
(dále jen obdarovaný)
Číslo účtu:
uzavírají
DAROVACÍ SMLOUVU
I. Předmět smlouvy
Dárce poskytne obdarovanému peněžitý neúčelový dar v hodnotě 32 000,- Kč.
Dar bude předán obdarovanému nejpozději do 10ti dnů po podpisu smluv oběma smluvními stranami, a to zasláním na výše uvedený účet.
II. Všeobecné podmínky
1. Obdarovaný se zavazuje, že dar nebude použit ke komerčním účelům.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.
3. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží obdarovaný, a jeden dárce.
V Libějovicích dne 21. 1. 2017 .……………………………….. Obec Libějovice
(dárce)
Ve Vodňanech dne 21. 1. 2017 …………………………………
Římskokatolická farnost Lomec
(obdarovaný)


Datum: 2017-03-20 13:45:35

Dotaz: Seznam aktivních bankovních účtů k 20. 3. 2017

Odpověď: Seznam aktivních bankovních účtů
Banka Číslo účtu
Komerční banka 25927291/0100
Česká spořitelna 4182607329/0800
3917994269/0800
2679305319/0800
Česká národní banka 94-8713291/0710


Datum: 2017-01-19 12:38:21

Dotaz: Ž8dost, zda obec vlastní nebo pronajímá byty zvláštního určení dle § 2300 Zák. č. 89/2012 Sb.

Odpověď: Obec Libějovice nevlastní a ni nepronajímá byty zvláštního určení dle § 2300 Zák. č. 89/2012.


Datum: 2017-01-06 08:37:30

Dotaz: Předmět žádosti: Byty zvláštního určení dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb.
Žádám o sdělení zda vaše Obec vlastní, nebo pronajímá byty zvláštního určeni dle §2300 zák. č. 89/2012 Sb.

Odpověď: Obec Libějovice nevlastní ani nepronajímá byty zvláštního určení dle ! 2300 zák. č. 89/2012 Sb.


Datum: 0000-00-00 00:00:00

Dotaz: Vážená paní starostko, Vážený pane starosto,
Obracíme se na vás podle zákona 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
Prosíme o laskavé zodpovězení následujících otázek:
1) Máte ve vaší obci problémy s holuby, špačky, kormorány či jinými škodlivými ptáky?
2) Bráníte se nějak proti škodlivým ptákům? Pokud ano, pak - jak?
3) Setkali jste se někdy s plašiči škodlivých ptáků značky „Birdgard“?
4) Poskytuje vaše obec dotace na obranu proti škodlivým ptákům majitelům památek či zemědělcům?
5) Poskytuje vaše obec někomu náhrady škod způsobené ptáky?

Odpověď: Na základě Vaší žádosti o sdělení informace dle zákona oč. 106/99 Vám sdělujeme následující odpovědi na Vaše otázky: Otázka č. 1 NE Otázka č. 2 NE Otázka č. 3 NE Otázka č. 4 Ne Otázka č. 5 NE

Odpověď

Datum: 0000-00-00 00:00:00

Dotaz: informace k bytovému domu č. p. 72 Libějovice

Odpověď:

Informace k bytovému domu č. p. 72 Libějovice
Kontakty
Obec


Obec Libějovice
Obecní úřad Libějovice
čp. 26
387 72 LibějoviceStarosta: Jan Chrt

1. místostarosta: Ing. Jaroslav Kučera
2. místostarosta: Jiří Chrt

Telefon úřad: 383 382 064
Mobil starosta: 606 692 079
Podatelna: podatelna@libejovice.cz
Datová schránka: f5jb3yv

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
PhDr. Jitka Stropnická
T: 724 800 622
jitka.stropnicka@sms-sluzby.cz

Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 08:00 - 17:00 hod.
Pátek: 08:00 - 11:00 hod.
Polední přestávka: 11:00 - 12:00 hod.
Dle potřeby občanů kdykoliv po telefonické domluvě.

IČO: 667641
Číslo účtu: 25927291/0100 KB Vodňany

Přátelské obce

Přátelské obce, se kterými se přátelíme v rámci Mikroregionu Chelčicko – Lhenického:
Grattesrdorf
Hunding
Lalling
Schaufling

www.libejovice.cz
© Obec Libějovice
Právní doložka
Editace