Příjemnou noc, je pátek 27.5.2022, 4:30. Dnes má svátek Valdemar, zítra Vilém.
Detail

Informace k projektu podpořeném z Dotačního programu Jihočeského kraje

2020-12-30 18:24:00 | Obec ©

Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny
1. výzva pro rok 2019, reg. číslo 472-005/19Foto

Foto: Obec ©

Název projektu: Příprava studií pro zmírnění dopadů klimatických změn - Mikroregion Chelčicko-Lhenicko

Příjemce dotace: Mikroregion Chelčicko-Lhenický, svazek obcí

Naplnění cílů dotace:

Mikroregion Chelčicko-Lhenicko byl v posledních letech negativně dotčen stále častějšími periodami sucha a celkově výkyvy počasí a hydrologickými extrémy.
Snahou svazku obcí je efektivně čelit těmto změnám, a proto za podpory grantu Jihočeského kraje došlo ke zpracování studie pro zmírnění dopadů klimatické změny. Studie je zpracována pro území svazku obcí Chelčice, Lhenice, Libějovice, Malovice, Mičovice a Truskovice; navržená řešení jsou zpracována na hydrologicky uzavřených povodích, konkrétně povodí IV. řádu (tedy částečně nad katastrální území uvedených obcí).
V rámci zpracované dokumentace jsou navržena opatření pro zvýšení retence a akumulace vody v krajině tak, aby voda byla přímo zadržována na zemědělské a lesní půdě, aby docházelo k zasakování vody a reguloval se tak její odtok a aby byla voda akumulována ve vodních nádržích a zprostředkovaně i v podzemních vodách. Jedná se jak o přírodě blízká, tak i technická opatření.
Analytická studie se podrobně zabývá specifiky řešeného území, včetně identifikace stávajících melioračních staveb.
Ve vazbě na využití pozemků a jejich majetkoprávní vztahy jsou zpracovány návrhy agrotechnických organizačních opatření vhodných pro řešené území, byla provedena identifikace rizikových ploch z hlediska smyvu pozemků a splavu půd a transportu sedimentů, návrhy eliminačních agrotechnických opatření, protierozní agrotechnická opatření a doporučení, návrhy protierozních výsadeb včetně břehových; byla provedena identifikace vhodných ploch výsadeb a návrhy doplnění krajinné zeleně.
V návrhové části studie jsou opatření rozdělena na tematické celky, které jsou svým charakterem a funkcí podobné, konkrétně: • ZP – opatření na zemědělské půdě – povrchové vody • ZD – opatření na zemědělské půdě – drenážní vody • OL – opatření na lesní půdě • KZ – opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí • VT – opatření na vodních tocích a v nivě • VN – vodní a suché nádrže • SV – opatření pro hospodaření se srážkovými vodami v urbanizovaném území. Jedná se celkem o 234 konkrétní navržená opatření.
Pro jednotlivá navržená opatření byly identifikovány možnosti financování realizace.
Prvky povinné publicity jsou také na tištěných materiálech studie.


Leták

Autor: Obec ©

Kontakty
Obec


Obec Libějovice
Obecní úřad Libějovice
čp. 26
387 72 LibějoviceStarosta: Jan Chrt

1. místostarosta: Ing. Jaroslav Kučera
2. místostarosta: Jiří Chrt

Telefon úřad: 383 382 064
Mobil starosta: 606 692 079
Podatelna: podatelna@libejovice.cz
Datová schránka: f5jb3yv

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
PhDr. Jitka Stropnická
T: 724 800 622
jitka.stropnicka@sms-sluzby.cz

Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 08:00 - 17:00 hod.
Pátek: 08:00 - 11:00 hod.
Polední přestávka: 11:00 - 12:00 hod.
Dle potřeby občanů kdykoliv po telefonické domluvě.

IČO: 667641
Číslo účtu: 25927291/0100 KB Vodňany

Přátelské obce

Přátelské obce, se kterými se přátelíme v rámci Mikroregionu Chelčicko – Lhenického:
Grattesrdorf
Hunding
Lalling
Schaufling

www.libejovice.cz
© Obec Libějovice
Právní doložka
Editace