Dobré poledne, je pondělí 16.7.2018, 12:34. Dnes má svátek Luboš, zítra Martina.
Detail

Prodej pozemků v obci Černěves - stavební parcely

2017-03-15 08:12:50 | Obec ©

PPředmětem prodeje jsou 2 pozemkové parcely nacházející se v obci a k. ú. Černěves u Libějovic, které jsou určeny platnou územně plánovací dokumentací Územní plán Libějovice (účinnou od 20. 8. 2015), k výstavbě rodinných domů. Výměry pozemkových parcel se pohybují od cca 1040 m2 až do cca 1233 m2. K těmto pozemkům budou v roce 2017 zřízeny pouze inženýrské sítě - rozvodný pilíř, který slouží jako připojovací místo k síti elektrizační soustavy. Další inženýrské sítě (vodovod a kanalizace) nejsou přivedeny k samotným pozemkům. Jejich napojení si zajistí majitel pozemku na své náklady. Pro povolení stavby je nezbytné kladné závazné stanovisko orgánu státní památkové péče, na základě odborného vyjádření Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích, protože se lokalita nachází v Krajinné památkové zóně Libějovicko - Lomecko.

Foto

Foto: Obec ©

br />


Podmínky prodeje

 Minimální kupní cena je stanovena ve výši 330 Kč/m2.

 Pro Obec Libějovice bude zřízeno právo možnosti odstoupení od kupní smlouvy, pokud kupující do 3 let nezahájí na předmětné nemovitosti stavbu rodinného domu podle vydaného pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu – viz vzor kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva (článek V.).

 Předkupní právo, jako právo věcné ve prospěch prodávajícího (Obce Libějovice), pro případ, že by chtěl kupující předmětný pozemek prodat nebo jinak zcizit. Předkupní právo bude zřízeno na dobu určitou, a to do dokončení stavby rodinného domu - viz vzor kupní smlouvy o koupi nemovité věci se zřízením předkupního práva (článek VI.).Funkční a prostorová regulativa (dle platného ÚP)

 Hlavní využití

- bydlení v rodinných domech Podmíněně přípustné využití

- v ochranném pásmu VN 22kV nesmí být umístěny plochy s charakterem chráněného venkovního prostoru

- podmínkou výstavby je vybudování kanalizace tak, aby plánovaná výstavba mohla být napojena na místní kanalizaci a ČOV. Nepřípustné využití

- veškeré stavby a činnosti, jejichž negativní účinky na životní prostředí překračují nad přípustnou mez limity uvedené v příslušných předpisech

- veškeré stavby a činnosti nesouvisející s hlavním a přípustným využitím

 Podmínky prostorového uspořádání

- max. výška obytných objektů - 2NP včetně podkroví

- max. výška hospodářských a provozních staveb - 12m v hřebeni

- sedlové, valbové, polovalbové a pultové šikmé střechy s taškovou krytinou a jejími tvarovými imitacemi

- zastavitelná plocha pozemku je max. 40%

- jeden sjezd na veřejné prostranství, jehož šíře nesmí překročit 6 m

- obytný objekt bude umístěn min. 3 m od přední hranice pozemku a 3,5 m od boční hranice pozemku

- u objektu samostatné garáže je přípustné stavět na hranici pozemku pouze v případě souhlasu sousedního vlastníka pozemku

- oplocení pozemku v části do ulice musí být průhledné nebo poloprůhledné (nikoliv plné a neprůhledné)Podmínky výběru Žádosti o koupi pozemku budou přijímány do 30. 4. 2017.

 Žádost musí obsahovat: Jméno, příjmení a adresu žadatele, uvedení konkrétního pozemku, o který žadatel projevuje zájem.

 Výběrového řízení se mohou zúčastnit fyzické osoby, starší 18 let, způsobilé k právním úkonům.

 Výběrové řízení bude řídit (nejméně) tříčlenná komise jmenovaná zastupitelstvem obce Libějovice.

 Podle § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, podléhá rozhodnutí o prodeji a schválení podpisu kupní smlouvy ze strany obce s konkrétním zájemcem zastupitelstvu obce.

 Zastupuje-li některého zájemce pověřená osoba (zástupce), je povinna se prokázat plnou mocí zájemce s jeho ověřeným podpisem a dokladem totožnosti.

 V případě více zájemců o daný pozemek, budou tito zájemci vyzváni k doložení nabídnuté ceny za m2 a zúčastní se výběrového řízení. Rozhodujícím kritériem je v tomto případě nejvyšší nabídnutá cena.

 Pokud dva nebo více zájemců učiní nabídku ve stejné výši, je pouze mezi nimi proveden obálkový výběr. Zájemci učiní opakovanou nabídku. Její výše musí být minimálně ve stejné výši jako nabídka původní. Tento postup se opakuje až do doby výběru jedné nejvyšší nabídky. Jako platná je považována poslední nabídka, která rozhodla o budoucím kupujícím.

 Kupní smlouva musí být podepsána do 90 dní od jejího schválení zastupitelstvem a do 30 dnů od podpisu smlouvy musí být kupní cena složena na účet prodávajícího (obce Libějovice). Poté bude smlouva nejpozději do 10 dnů podána na katastr nemovitostí.

 Pokud smlouva nebude podepsána do 90 dní od schválení, bude tento pozemek nabídnut k prodeji dalšímu zájemci v pořadí.

 V případě neprodání některého z daných pozemků bude vyhlášeno nové výběrové řízení zastupitelstvem obce Libějovice.

 Každý zájemce může koupit pouze jeden pozemek, tj. zájemce, který předložil nejvyšší nabídku na pozemek předcházející, již nemá právo se účastnit výběru na pozemek následující, pokud ihned po vyhlášení budoucím kupujícím neodstoupí.


Návrh smlouvy, podmínky prodeje, zákres

Autor: Obec ©

Kontakty
Obec


Obec Libějovice
Obecní úřad Libějovice
čp. 26
387 72 LibějoviceStarosta: Chrt Jan

Místostarosta: Jan Kieweg

Telefon úřad: 383 382 064
Mobil starosta: 606 692 079
Podatelna: podatelna@libejovice.cz
Datová schránka: f5jb3yv

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
Milada Vopálková,
tel: 607 513 620,
email: milada.vopalkova@sms-sluzby.cz

Úřední hodiny:
Pondělí, středa: 08:00 - 17:00 hod.
Pátek: 08:00 - 11:00 hod.
Polední přestávka: 11:00 - 12:00 hod.
Dle potřeby občanů kdykoliv po telefonické domluvě.

IČO: 667641
Číslo účtu: 25927-291/0100 KB Vodňany

Přátelské obce

Přátelské obce, se kterými se přátelíme v rámci Mikroregionu Chelčicko – Lhenického:
Grattesrdorf
Hunding
Lalling
Schaufling

Foto
Nahrajte si Flash Player, pokud chcete vidět více.
Další fotogalerie..
www.libejovice.cz
© Obec Libějovice
Právní doložka
Editace